& Karate Dojo Kuroda Yoshitaka

Fotoserie Sommer-Gasshuku

© Fotos: Nicole Sontowski