& Karate Dojo Kuroda Yoshitaka

Fotoserie Dresden-Marathon

© Fotos: Jana u. Hagen / Vereinsmitglieder