& Karate Dojo Kuroda Yoshitaka

© Fotos: Hagen / Vereinsmitglied